Karta Dużej Rodziny – najczęściej zadawane pytania

1. Czym Program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” różni się od pozostałych kart dużej rodziny?

„Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” umożliwia rodzinom wielodzietnym skorzystanie z ulg i uprawnień oferowanych przez Województwo Śląskie. Dokumentem uprawniającym do nich jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest elementem Programu Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny” Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnia rodziny wielodzietne do zniżek na terenie całej Polski. 

Jednocześnie na terenie województwa śląskiego w niektórych gminach funkcjonują lokalne programy wspierania rodzin wielodzietnych. Gminy wydają swoim mieszkańcom własne Karty Dużej Rodziny, które umożliwiają preferencyjne korzystanie z oferty instytucji działających na ich terenie.  

Karty uzupełniają się wzajemnie i wzajemnie nie wykluczają – np. korzystanie z lokalnej karty dużej rodziny nie wpływa na możliwość skorzystania z ulg regionalnych lub ogólnopolskich.

Nazwa
Jak wprowadzono?
Gdzie oferowane są ulgi i uprawnienia?
Komu oferowane są
ulgi i uprawnienia?
Jaki jest dokument legitymacyjny?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny Wprowadzona na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)

Ulgi i uprawnienia przyznawane są rodzinom wielodzietnym w instytucjach na terenie całej Polski

Z uprawnień mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkali na terenie całej Polski Dokumentem legitymacyjnym jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Lokalne programy wspierania rodzin wielodzietnych Wprowadzane aktami prawa miejscowego Uprawnienia przyznane są najczęściej w instytucjach na terenie danej gminy Z uprawnień mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkali na terenie danej gminy, w której ww. program funkcjonuje Dokumentem legitymacyjnym są lokalne/gminne Karty Dużej Rodziny
Projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” Program realizowany jest na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 z dnia 25 maja 2015 roku Ulgi i uprawnienia przyznane są głównie w instytucjach na terenie województwa śląskiego Z uprawnień mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkali na terenie całej Polski

Dokumentem legitymacyjnym jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

2. Jakie uprawnienia dla rodzin wielodzietnych przysługują w ramach „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”?

W ramach „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” rodziny wielodzietne (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny) mogą skorzystać z ulg i uprawnień oferowanych przez różnorodne instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego z terenu województwa śląskiego – Partnerów projektu. Szczegółowy wykaz ulg i uprawnień dla rodzin dostępny jest w zakładce „Ulgi i uprawnienia”.

3. Jak mogę skorzystać z ulg i uprawnień oferowanych w ramach „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”?

Z ulg i uprawnień w ramach „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Niezbędne jest okazanie ważnej karty przed skorzystaniem z ulgi/uprawnienia.

4. Gdzie mogę znaleźć wykaz aktualnych ulg i uprawnień oferowanych w ramach „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”?

Aktualny wykaz dostępny jest w zakładce „Ulgi i uprawnienia”.

5. W jaki sposób mogę otrzymać ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny?

W celu uzyskania karty należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta wydawana jest bezpłatnie.

6. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny?

Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać wszyscy rodzice, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka (a także ich małżonkowie), którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na kryterium dochodowe. Ich dzieci:

  • do 18 roku życia,

  • kontynuujące naukę - do 25 roku życia,

  • z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - bez ograniczeń wiekowych.

Karta przyznawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

7. Jak wygląda ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny ma jeden wzór. Jej wymiary to 54x85,6 mm. Karta jest spersonalizowana (znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza). Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Karta 1Karta 2

7. Czy Program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” skierowany jest tylko dla rodzin wielodzietnych z województwa śląskiego?

Nie – z ulg i uprawnień w ramach projektu mogą korzystać rodziny wielodzietne zamieszkałe również w innych województwach (jeśli posiadają ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

8. Jak mogę zostać Partnerem Programy?

Instytucje zainteresowane przystąpieniem do Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” zachęcamy do skontaktowania się z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (32 730 68 96).

ZałącznikWielkość
karta 1.jpg90.47 KB
karta 2.jpg119.47 KB